Zamawiający, w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, an podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę Kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 4-31,5 w ilości 500 ton”. Miejsca dostawy będą znajdować się w obrębie administracyjnym gminy Niedrzwica Duża. Termin realizacji do 30.06.2022 r.

Prosimy składać oferty drogą e-mail, na adres: info@pknalecz.eu, do dnia 27.04.2022 r. do godziny 15.30.