Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy Niedrzwica Duża służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. W szczególności Spółka wykonuję następujące zadania:
–         eksploatacja wodociągów oraz zaopatrzenie w wodę,
–         eksploatacja kanalizacji oraz oczyszczanie ścieków komunalnych,
–         remont dróg gminnych, ulic i placów,
–         utrzymania targowisk,
–         odśnieżanie dróg gminnych i placów.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. oferuje dodatkowo dla osób prywatnych i firm następujący zakres usług:
–         wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych (wycena na podstawie projektu),
–         wynajem koparko-ładowarki,
–         wynajem ciągnika (z przyczepą 4t, z równiarką/ zgarniaczem),
–         działalność usługowa związana z remontem/ budową dróg prywatnych/ placów,
–         nadzór inwestorski wodno-kanalizacyjny,
–         wydawanie warunków technicznych w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych (bezpłatnie),
–         uzgadnianie projektu technicznego w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych (bezpłatnie),
–         przekazywanie rolnikom komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w celu rolniczego ich wykorzystania (bezpłatnie),
–         ciśnieniowe czyszczenie/udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego.