Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy Dużej,  adres: ul. Kościelna 3,       20-220 Niedrzwica Duża.
2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: iod@pknalecz.eu
3.    Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
a)    zawarcie umowy
b)    realizacja umowy
c)    świadczenie usług
e)    zapewnienie komunikacji
f)    realizacja zadań dla potrzeb inwestycji
g)    obsługa zgłoszeń i reklamacji
h)    roszczenia
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyżej wymienionych celów  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
5.    Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
•    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy lub też innych działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, oraz administrowaniem siecią wodno-kanalizacyjną, albo w celu realizacji przez  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Sp. z o.o. zleconych przez Panią/Pana czynności.
•    z uwagi na charakter działalności  Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o.  wynikających z przepisów prawa, takich jak:
a)    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
b)    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
c)    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
d)    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
e)    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
f)    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
g)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
h)    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Niedrzwica Duża  uchwalony przez Radę Gminy – uchwała nr  Nr. VII/50/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 czerwca 2011r.,

6.    Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
a)    podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.,
b)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
c)    podmiotom przyjmującym i ujawniającym informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników.
d)    podmiotom prowadzącym, na zlecenie spółki, prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (np. biurom projektowym, wykonawcom robót budowlanych itp.)
e)    podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. prace serwisowe)
7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do danych osobowych;
b)    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c)    prawo żądania usunięcia danych osobowych;
d)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.    Pani/Pana dane możemy pozyskać:
a)    Od podmiotów lub osób trzecich w związku z ze zgłoszeniem awarii lub bieżącą eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub innym zgłoszeniem.