Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy Dużej,  adres: ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża.
  2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: iod@pknalecz.eu
  3.    Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  a)    zawarcie umowy,
  b)    realizacja umowy,
  c)    świadczenie usług,
  e)    zapewnienie komunikacji,
  f)    realizacja zadań dla potrzeb inwestycji,
  g)    obsługa zgłoszeń i reklamacji,
  h)    roszczenia i windykacja.
  4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyżej wymienionych celów  na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f  – RODO i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
  5.    Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  •    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy lub też innych działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, oraz administrowaniem siecią wodno-kanalizacyjną, lub związanych z opróżnianiem zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych albo w celu realizacji przez  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Sp. z o.o. zleconych przez Panią/Pana czynności.
  •    z uwagi na charakter działalności  Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o.  wynikających z przepisów prawa, takich jak:
  a)    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  b)    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  c)    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  d)    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  e)    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  f)    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
 2. g) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  h)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 3. i)    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Niedrzwica Duża  uchwalony przez Radę Gminy – uchwała nr  Nr. XXXVI/196/21 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 26 października 2021r.,
 4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
  a)    podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.,
  b)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  c)    podmiotom przyjmującym i ujawniającym informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników.
  d)    podmiotom prowadzącym, na zlecenie spółki, prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (np. biurom projektowym, wykonawcom robót budowlanych itp.)
  e)    podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. prace serwisowe)
  7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych;
  b)    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  c)    prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  d)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9.    Pani/Pana dane możemy pozyskać:
  a)    Od podmiotów lub osób trzecich w związku z ze zgłoszeniem awarii lub bieżącą eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub innym zgłoszeniem.