Biuro Spółki:
Gałat Anna – Główna księgowa
Wraga Sławomir – Dyrektor ds. Technicznych
Rutkowska Katarzyna – Biuro Obsługi Klienta

Zakład wodociągów:
Sulowski Marian – Kierownik
Rafał Pietras – Konserwator / Operator ciągnika
Karasiński Mariusz – Konserwator / Operator koparki

Zakład kanalizacji i oczyszczalnia ścieków:
Dekondy Zbigniew – Kierownik
Karasiński Robert – Operator urządzeń oczyszczania ścieków
Socha Arkadiusz – Operator urządzeń oczyszczania ścieków

Zakład drogowy oraz utrzymania porządku i zieleni:
Kwiatkowski Krzysztof – Kierownik
Woźniak Dariusz – Konserwator

 

Legitymacja służbowa/ upoważnienie

2016-02-11

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 lutego 2016 roku został wprowadzony wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia służącego do realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z póżn. zm.).

Pracownicy Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu wykonywania następujących czynności:

1.     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2.     przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3.     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo;

4.     sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5.     odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6.     usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego w przypadku posiadania tytułu prawnego do tych przyłączy przez Przedsiębiorstwo.

 

Poniżej zamieszczamy wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Zarówno legitymacja, jak i upoważnienie zawarte są w jednym dokumencie. Wymiary dokumentu są identyczne, jak wymiary dowodu osobistego lub karty bankomatowej. Tożsamość pracowników realizujących opisane powyżej czynności można również potwierdzić  w siedzibie Spółki oraz telefonicznie pod nr 81-517-50-70.

Legitymacja służbowa:

Upoważnienie: