Data publikacji: 2019-12-09 Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dot. podstaw wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SIWZ –…