Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. obecnie poszukuje osoby na stanowisko: KONSERWATOR URZĄDZEŃ I SIECI W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW Do obowiązków ww. osoby należeć m.in. będzie: – obsługa i konserwacja powierzonego ujęcia wody, – monitorowanie i nadzór nad siecią wodociągową na wyznaczonym terenie, – usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych, – wykonywanie przyłączy i sieci wodociągowych,…
Data publikacji: 2019-12-09 Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dot. podstaw wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SIWZ –…
Niedrzwica Duża , dnia 30 października 2019 r. Komunikat Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „NAŁĘCZ „ Sp. z o.o. spełniając postanowienia §11 pkt.4 „ Regulaminu określającego zasady wyboru i tryb przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu„ informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w osobie Pana Mariusza…