2017-09-04

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 04 września 2017 r.rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Marianka, Osmolice Kolonia. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

11.05.2017

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że będzie realizowało w dniach  15-18 maja 2017 r.  budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie działek nr ewid. 2315, 1966/1, 1972/8, 1972/4  przy ulicy Słonecznej  w Niedrzwicy Dużej.
W związku z powyższym w dniach 17-18 maja 2017 r. nastąpi zamknięcie ul. Słonecznej tuż przed skrzyżowaniem z ul. Wrzosową. Dojazd do każdej posesji w rejonie prowadzonych prac będzie możliwy albo od  ul. Słonecznej, albo od ul. Wrzosowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

28.04.2017

Informujemy, iż w okresie od maja do sierpnia 2017 r. będzie realizowany proces kompleksowej, bezpłatnej wymiany 277 wodomierzy głównych w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Montaż wodomierzy wraz modułami zdalnego odczytu będzie realizowany na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża u odbiorców wody, którzy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej oraz odbiorców,  którzy planowani są do włączenia do sieci kanalizacyjnej w latach 2017/2018 (m.in. w części ulic Bełżycka, Dworcowa, Górki, Krańcowa, Krótka, Leśna, Lubelska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Partyzancka, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa, Wrzosowa).

Ponadto informujemy, iż przypadku odbiorców, którzy rozliczani są ryczałtowo za pobraną wodę, koszt przystosowania pomieszczenia/instalacji w celu zamontowania wodomierza głównego ponosi odbiorca.

Wraz z wymianą wodomierza głównego, właściciel/ dzierżawca nieruchomości otrzyma nową umowę na dostawę wody. Zmiana umowy jest podyktowana faktem dostosowania jej zapisów do aktualnej treści przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wraz z wymianą wodomierzy głównych, będzie realizowana wymiana podwodomierzy, służących do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (nie wpływającej do sieci kanalizacyjnej). Konieczność wymiany podwodomierzy podyktowana jest faktem, iż dla znacznej ich większości kończy się okres ważności legalizacji. Konieczne jest, aby podwodomierz był kompatybilny z systemem zdalnego odczytu użytkowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ. Określenie obowiązku wymiany podwodomierza będzie indywidualnie rozstrzygane po jego sprawdzeniu. Koszt wymiany podwodomierza zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ponosi odbiorca wody (wg cennika usług dostępnego w siedzibie PK NAŁECZ oraz zamieszczonego na stronie www.pknalecz.eu), natomiast koszt montażu modułu zdalnego odczytu dla tego podwodomierza ponosi Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ.

Przypominamy także, że monterzy wodomierzy mają obowiązek, na żądanie odbiorcy, okazać legitymację służbową. Dodatkowo tożsamość powyższych osób można zweryfikować w Przedsiębiorstwie Komunalnym NAŁĘCZ Sp. z o.o. (tel. 81 517 50 70) lub w Urzędzie Gminy (tel. 81 517 50 85 wew. 29 lub 20).

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                            Arkadiusz Sulowski

 

28.04.2017

Ogłoszenie taryf

19.04.2017

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

2017-03-14

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 15 marca 2017 r. rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Kościelna ul. Kandydaty. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

07.03.2017

KOMUNIKAT PREZESA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO NAŁĘCZ SP. Z O.O.

 

16.02.2017

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 16 lutego 2017 r. rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Duża przy ul. Bełżycka, Przemysłowa, Przechodnia, Za Torami, Żużlowa. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

24.06.2016

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp.  z o.o. pragnie poinformować, iż od 28 czerwca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Kościelna przy ul. Legionowej, Topolowej, Jaśminowej, Ułańskiej. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

22 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2016 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2017 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2015 r. cenę wody oraz miesięczną opłatę abonamentową z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie ryczałtu. Z uwagi duże inwestycje realizowane przez Spółkę, tj. wymianę w okresie 3 lat ok. 2400 wodomierzy wraz z instalacją modułów do odczytu wodomierzy, nastąpi nieznaczny wzrost miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie wodomierza głównego. Całkowity koszt wymiany wodomierzy wraz z systemem odczytu wyniesie około 300 tys. zł. netto. W związku z powyższym, miesięczny abonament wzrośnie z 3,00 zł brutto na 3,50 zł brutto, co przekłada się na zwiększone wydatki gospodarstwa domowego w skali roku jedynie o kwotę 6,00 zł brutto. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,94

3,18

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,78

3,00

3,24

3,50

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,78

3,00

2,78

3,00

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na dotychczasowym poziomie cenę ścieków kanalizacyjnych oraz miesięczną opłatę abonamentową związaną z odprowadzaniem ścieków. Ponadto Spółka w 2016 r. nie przewiduje wzrostu cen ścieków  dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 

Strona 1 z 3