Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy Dużej,  adres: ul. Kościelna 3,       20-220 Niedrzwica Duża.
2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
a)    zawarcie umowy
b)    realizacja umowy
c)    świadczenie usług
e)    zapewnienie komunikacji
f)    realizacja zadań dla potrzeb inwestycji
g)    obsługa zgłoszeń i reklamacji
h)    roszczenia
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyżej wymienionych celów  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
5.    Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
•    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy lub też innych działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, oraz administrowaniem siecią wodno-kanalizacyjną, albo w celu realizacji przez  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Sp. z o.o. zleconych przez Panią/Pana czynności.
•    z uwagi na charakter działalności  Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków Przedsiębiorstwem Komunalnym NAŁĘCZ  Sp. z o.o.  wynikających z przepisów prawa, takich jak:
a)    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
b)    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
c)    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
d)    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e)    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
f)    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
g)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
h)    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Niedrzwica Duża  uchwalony przez Radę Gminy - uchwała nr  Nr. VII/50/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 czerwca 2011r.,

6.    Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
a)    podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.,
b)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
c)    podmiotom przyjmującym i ujawniającym informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników.
d)    podmiotom prowadzącym, na zlecenie spółki, prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (np. biurom projektowym, wykonawcom robót budowlanych itp.)
e)    podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. prace serwisowe)
7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do danych osobowych;
b)    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c)    prawo żądania usunięcia danych osobowych;
d)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.    Pani/Pana dane możemy pozyskać:
a)    Od podmiotów lub osób trzecich w związku z ze zgłoszeniem awarii lub bieżącą eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub innym zgłoszeniem.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niedrzwica Duża (ujęcie wody: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Marianka).

W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf, wszystkie ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Taryfy wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Szczegółowe ceny zawarte są w załączonym dokumencie.

Decyzja_nr_LU.RET.070.1.52.2018.PW.pdf

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 maja 2018 r. siedziba Spółki będzie nieczynna. Dzień wolny od pracy został ustanowiony zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, w związku z przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018 roku Święta Objawienia Pańskiego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. oferuje dla osób bezrobotnych możliwość odbycia płatnego stażu. Okres stażu będzie wynosił 4 miesiące, następnie osoba bezrobotna będzie zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej kolejnych 4 miesięcy.

Szczegóły oferty zamieszczone są w poniższym dokumencie.

Oferta stażu.pdf

W dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) w godz. 9.00 - 15.00 będzie zamknięcie ul. Na Stawy w Niedrzwicy Dużej od skrzyżowania z ul. Górki do mostu na rzece Nędznica.

Zamknięcie ulicy jest spowodowane koniecznością wymiany rury spustowej ze stawu (prace muszą być wykonane przed przebudową drogi). Za utrudnienia przepraszamy.

2017-09-04

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 04 września 2017 r.rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Marianka, Osmolice Kolonia. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

11.05.2017

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że będzie realizowało w dniach  15-18 maja 2017 r.  budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie działek nr ewid. 2315, 1966/1, 1972/8, 1972/4  przy ulicy Słonecznej  w Niedrzwicy Dużej.
W związku z powyższym w dniach 17-18 maja 2017 r. nastąpi zamknięcie ul. Słonecznej tuż przed skrzyżowaniem z ul. Wrzosową. Dojazd do każdej posesji w rejonie prowadzonych prac będzie możliwy albo od  ul. Słonecznej, albo od ul. Wrzosowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

28.04.2017

Informujemy, iż w okresie od maja do sierpnia 2017 r. będzie realizowany proces kompleksowej, bezpłatnej wymiany 277 wodomierzy głównych w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Montaż wodomierzy wraz modułami zdalnego odczytu będzie realizowany na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża u odbiorców wody, którzy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej oraz odbiorców,  którzy planowani są do włączenia do sieci kanalizacyjnej w latach 2017/2018 (m.in. w części ulic Bełżycka, Dworcowa, Górki, Krańcowa, Krótka, Leśna, Lubelska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Partyzancka, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa, Wrzosowa).

Ponadto informujemy, iż przypadku odbiorców, którzy rozliczani są ryczałtowo za pobraną wodę, koszt przystosowania pomieszczenia/instalacji w celu zamontowania wodomierza głównego ponosi odbiorca.

Wraz z wymianą wodomierza głównego, właściciel/ dzierżawca nieruchomości otrzyma nową umowę na dostawę wody. Zmiana umowy jest podyktowana faktem dostosowania jej zapisów do aktualnej treści przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wraz z wymianą wodomierzy głównych, będzie realizowana wymiana podwodomierzy, służących do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (nie wpływającej do sieci kanalizacyjnej). Konieczność wymiany podwodomierzy podyktowana jest faktem, iż dla znacznej ich większości kończy się okres ważności legalizacji. Konieczne jest, aby podwodomierz był kompatybilny z systemem zdalnego odczytu użytkowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ. Określenie obowiązku wymiany podwodomierza będzie indywidualnie rozstrzygane po jego sprawdzeniu. Koszt wymiany podwodomierza zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ponosi odbiorca wody (wg cennika usług dostępnego w siedzibie PK NAŁECZ oraz zamieszczonego na stronie www.pknalecz.eu), natomiast koszt montażu modułu zdalnego odczytu dla tego podwodomierza ponosi Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ.

Przypominamy także, że monterzy wodomierzy mają obowiązek, na żądanie odbiorcy, okazać legitymację służbową. Dodatkowo tożsamość powyższych osób można zweryfikować w Przedsiębiorstwie Komunalnym NAŁĘCZ Sp. z o.o. (tel. 81 517 50 70) lub w Urzędzie Gminy (tel. 81 517 50 85 wew. 29 lub 20).

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                            Arkadiusz Sulowski

 

28.04.2017

Ogłoszenie taryf

19.04.2017

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Strona 1 z 4